نحوه صحیح بالا رفتن و ایستادن روی سکوی اسکنر سه بعدی آنیا