اندازه های ابعادی بدن در اسکنر سه بعدی آنیا

پس از ۴۰ ثانیه اسکن سه بعدی توسط اسکنر سه بعدی آنیا از سطح بیرونی بدن توسط روش نوری و بدون تماس با حدود ۷۰۰ تصویر از عمق تمامی بدن شما میگیرد. آنیا به طور مستقیم با تحلیل تصاویر گرفته شده و مدل سه بعدی بدن شما اطلاعات زیر را اندازه گیری میکند.حجم، رویه و چگالی بدن داده های آنترومتری (طول ها، دورها، عرض ها). اندازه گیری حجم، مساحت و اندازه ابعادی از مهمترین مشخصه هایی است که اسکنر سه بعدی را از سایر دستگاه های اسکنر بدن مشابه متمایز میسازد. اسکن سه بعدی آنیا حجم و مساحت کل و هر یک از اندام ها را به دست می آورد و در محاسبه توده های چربی، عضله از آن استفاده میکند.

ناماندازهتغییرات
دور گردن۳۶.۳(۱.۱۱-) ۰.۴۱-
عرض شانه۸۶.۲(۱.۰۶-) ۰.۸۸-
دور سینه۹۹.۵(۳.۳۳+) ۰.۳۲+
عرض سینه۴۵.۶(۳.۶۳-) ۱.۰۳-
دور کمر۷۰.۱(۵.۷۸-) ۴.۳-
دور شکم۹۲.۸(۱۵.۳۵+) ۱۲.۳۵+
دور باسن۹۲.۸(۳.۱-) ۲.۸۸-
دور بازوی چپ۲۸.۲(۰.۳۸-) ۰.۱۱-
دور بازوی راست۲۷.۷(۱۳.۲۱-) ۱.۷۳-
دور ساعد چپ۲۴.۲(۳.۶۳+) ۰.۸۵-
دور ساعد راست۲۲.۹(۵.۷۵-) ۱.۴-
دور مچ چپ۱۶.۲(۱.۲+) ۰.۱۹+
دور مچ راست۱۴(۱۷.۰۶-) ۲.۸۸-
دور ران چپ۵۳.۵(۵.۱۵-) ۳.۰۵-
دور ران راست۳۴(۵.۴۴-) ۳.۰۵-
دور ساق چپ۳۴(۲.۰۶-) ۰.۷۲-
دور ساق راست۳۳.۹(۲.۱۶-) ۰.۷۵-
دور مچ پا چپ۱۹.۸(۴.۹۳-) ۱.۰۳-
دور مچ پا راست۲۰.۴(۱.۷۷+) ۰.۳۶+
طول بازوی چپ۱۴.۹(۲.۲۲+) ۰.۱۲+
طول بازوی راست۱۵.۱(۱.۷۷+) ۰.۳۶+
طول ران چپ۱۶.۲(۳.۱۷-) ۰.۹۲-
طول ران راست۱۷(۲.۶۷-) ۰.۹۴-
Dimensional-body-size-1
Dimensional-body-size-2
Dimensional-body-size-3-1
Dimensions-size-and-3D-scan-of-the-front-and-side-view-1