اندازه های ابعادی بدن در اسکنر سه بعدی آنیا

پس از ۴۰ ثانیه اسکن سه بعدی توسط اسکنر سه بعدی آنیا از سطح بیرونی بدن توسط روش نوری و بدون تماس با حدود ۷۰۰ تصویر از عمق تمامی بدن شما میگیرد. آنیا به طور مستقیم با تحلیل تصاویر گرفته شده و مدل سه بعدی بدن شما اطلاعات زیر را اندازه گیری میکند.حجم، رویه و چگالی بدن داده های آنترومتری (طول ها، دورها، عرض ها). اندازه گیری حجم، مساحت و اندازه ابعادی از مهمترین مشخصه هایی است که اسکنر سه بعدی را از سایر دستگاه های اسکنر بدن مشابه متمایز میسازد. اسکن سه بعدی آنیا حجم و مساحت کل و هر یک از اندام ها را به دست می آورد و در محاسبه توده های چربی، عضله از آن استفاده میکند.

ناماندازهتغییرات
دور گردن36.3(1.11-) 0.41-
عرض شانه86.2(1.06-) 0.88-
دور سینه99.5(3.33+) 0.32+
عرض سینه45.6(3.63-) 1.03-
دور کمر70.1(5.78-) 4.3-
دور شکم92.8(15.35+) 12.35+
دور باسن92.8(3.1-) 2.88-
دور بازوی چپ28.2(0.38-) 0.11-
دور بازوی راست27.7(13.21-) 1.73-
دور ساعد چپ24.2(3.63+) 0.85-
دور ساعد راست22.9(5.75-) 1.4-
دور مچ چپ16.2(1.2+) 0.19+
دور مچ راست14(17.06-) 2.88-
دور ران چپ53.5(5.15-) 3.05-
دور ران راست34(5.44-) 3.05-
دور ساق چپ34(2.06-) 0.72-
دور ساق راست33.9(2.16-) 0.75-
دور مچ پا چپ19.8(4.93-) 1.03-
دور مچ پا راست20.4(1.77+) 0.36+
طول بازوی چپ14.9(2.22+) 0.12+
طول بازوی راست15.1(1.77+) 0.36+
طول ران چپ16.2(3.17-) 0.92-
طول ران راست17(2.67-) 0.94-
Dimensional-body-size-1
Dimensional-body-size-2
Dimensional-body-size-3-1
Dimensions-size-and-3D-scan-of-the-front-and-side-view-1