پیش نیازهای نصب نرم افزار آنیا

Anea-pre-install-tools-2

SqlLocalDB_2014_SP2

Anea-pre-install-tools-2

Anea3d prerequisites