تحلیل ترکیب بدنی

تحلیل نمودار ترکیب بدنی در گزارش دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا

نمودار ترکیب بدنی با رنگ های زرد(هشدار)، سبز(نرمال) و قرمز(ریسک) وضعیت بدنی فرد آنالیز شده را از نظر وزن، وزن عضله، وزن چربی، درصد چربی و شاخص توده بدنی(BMI)  را مشخص می کند.

وزن

در این بخش،  فرد ۹۳.۷ کیلوگرم است. که رنگ قرمز رنگ نمودار حاکی از بالا بودن وزن فرد است.

وزن عضله

فردا دارای ۲۸.۵ کیلوگرم عضله است که این عدد در رنج بالا قرار دارد اما وزن عضله تنها آیتمی است که نمودار هر چه به سمت قرمز حرکت کند بهتر است.

وزن چربی

فرد آنالیز شده دارای ۳۹ کیلوگرم وزن چربی است و نمودار به رنگ قرمز درآمده که نشان دهنده وضعیت ریسک این فرد در این گزینه می باشد.

درصد چربی

درصد چربی این فرد  41.6 % بوده و در وضعیت قرمز قرار دارد و می بایست درصد چربی خود را کاهش دهد.

BMI

دستگاه بادی کامپوزینش آنیا BMI (شاخص توده بدنی) این فرد را ۳۴.۴ محاسبه کرده و رنگ قرمز نشان دهنده این است که فرد در وضعیت ریسک در این آیتم قرار دارد.