دیگر مطالب

ترکیب بدنی یا بادی کامپوزیشن در نرم‌افزار اسکنر سه بعدی آنیا

در قسمت قبلی بادی کامپوزیشن را از نظر علمی تعریف کردیم و در این قسمت به بررسی بخش آن در نرم‌افزار اسکنر سه بعدی آنیا می‌پردازیم.

ترکیب بدنی در نرم‌افزار اسکن سه بعدی آنیا براساس روش چهار بخشی توده چربی و بدون چربی گزارش می‌شود.

تحلیل وزنی: وزن فعلی، میزان اضافه یا کمبود وزن فرد نمایش داده می‌شود و وزن مطلوب براساس وضعیت شخص محاسبه می‌گردد.

تحلیل: بر اساس مدل چهار بخشی، وزن شکسته شده و به دو قسمت توده چربی و توده بدون چربی تقسیم می‌شود.

توده چربی نیز به‌صورت مجزا شامل عضله و میزان آب بدن نمایش داده شده است و در نمودار دایره‌ای شکل درصد چربی را می‌توانید مشاهده کنید.

نمودار تغییرات بدن در واحد زمان: با توجه به تعداد اسکن، نمودار توده بدون چربی و توده چربی را با هم مقایسه کنید.

تعادل وزن/چربی: بیانگر این است که وزن چربی نسبت‌به وزن شخص در محدوده طبیعی است یا خیر! و آیا فرد از درصد چربی بالا یا کمی برخوردار است!

و در برگه گزارش اسکنر سه بعدی آنیا، ترکیب بدنی به‌صورت نمودار میله‌ای، وضعیت توده چربی و توده بدون چربی از نظر طبیعی یا کم و زیاد بودن نمایش داده می‌شود.

ویدیو ترکیب بدنی یا بادی کامپوزیشن در نرم‌افزار اسکنر سه بعدی آنیا

ارائه شده توسط تیم تحقیق و توسعه اسکنر سه بعدی بدن آنیا

“آنیا، آینۀ تندرستی”

© تمامی حق و حقوق محفوظ می باشد - وبسایت شرکت دانش بنیان آنیا   | powered by patravision